Gå videre til innhold
Det har vært et tøft år for oss studenter, med sosial isolasjon, stram økonomi og en stor andel digital undervisning. SiO har gjennom hele pandemien forsøkt å støtte studentene innenfor de rammene vi har, sier Stine Johannessen.
Det har vært et tøft år for oss studenter, med sosial isolasjon, stram økonomi og en stor andel digital undervisning. SiO har gjennom hele pandemien forsøkt å støtte studentene innenfor de rammene vi har, sier Stine Johannessen.

Pressemelding -

SiOs årsregnskap 2020 er sterkt preget av pandemien. - Studentenes behov viktigere enn noen gang!

SiO går i 2020 på et betydelig underskudd. Pandemien har naturlig nok satt sitt preg på driften. I «annerledes»-året har det vært viktig å tilpasse velferdstilbudet til studentenes endrede behov gjennom å samarbeide tett med utdanningsinstitusjonene og studentene for at studentlivet skal bli så bra som mulig – tross alt. Daglig drift har også handlet mye om tiltak for å redusere smitterisiko blant studenter og ansatte.

Årsresultatet for konsernet i 2020 viser et underskudd på 33,8 millioner mot et overskudd på 256,2 millioner kroner i 2019. Det høye resultatet i 2019 skyldes salg av Bjerke Studenthus. Konsernomsetningen for 2020 er på 1083 millioner kroner.

Underskudd som følge av pandemien
Underskuddet i 2020 skyldes i hovedsak helt eller delvis nedstengte tjenesteområder kombinert med lave kundetall i deler av tjenestene som har vært i drift. Styret bevilget også midler – 20 millioner – til en særskilt tiltakspakke for å avhjelpe den vanskelige situasjonen som pandemien satte studentene i. Tiltakene var rettet mot digitale aktiviteter, styrking av helse- og rådgivningstilbudet, støtte til studentforeninger med akutte økonomiske problemer, i tillegg til en utsatt indeksjustering av leien for SiOs studentboliger.

Ved pandemiens begynnelse, våren 2020, ble nær sagt alle ansatte i SiO Mat og Drikke og SiO Athletica permittert, samt enkelte i konsernstab og i SiO Helse. Det har vært utstrakte permitteringer gjennom hele året.

- Dette har vært krevende for studentene, for den enkelte medarbeider, og for SiO som virksomhet, sier student og konstituert styreleder i SiO, Stine Johannessen.

Til tross for sviktende resultater i 2020, har SiO fremdeles en tilfredsstillende egenkapitalsituasjon og god soliditet. Underskuddet dekkes inn gjennom disponering fra pandemifondet som ble opprettet i fjor.

Sosiale møteplasser og godt smittevern
Mange studenter mistet brått den sosiale arenaen sin i 2020, og ensomhet ble en utfordring i studiehverdagen. En god del er også bekymret over økonomien og studieprogresjonen sin.

- Det har vært et tøft år for oss studenter, med sosial isolasjon, stram økonomi og en stor andel digital undervisning. SiO har gjennom hele pandemien forsøkt å støtte studentene innenfor de rammene vi har, sier Johannessen.

- Vi har vært opptatt av trygghet med tanke på smitte i boliger og på de møteplassene vi har greid å opprettholde. Vi fikk opp feberpoliklinikk og koronateststasjoner, som gjør det enklere for studentene og ansatte å teste seg raskt, og slik begrense smitte. Vi har også økt nettkapasiteten i studentboligene for å gjøre hjemmestudiene lettere, sier den konstituerte styrelederen.

Flere studentboliger
Når det gjelder SiOs boliger, er det rundt en av syv studenter i Oslo som bor her. Med færre innreisende internasjonale studenter har det i 2020 vært flere tilgjengelige studentboliger og kortere venteliste. Det er likevel behov for flere studentboliger og å videreutvikle den eksisterende boligporteføljen til dagens behov og forventninger. Dette er kostnadskrevende, men SiO mener det er riktig å fortsatt ha ambisiøse planer for videre vekst på dette feltet.

SiO bygger blant annet 315 nye studentboliger på Blindern med ferdigstilling våren 2021 og 310 studentboliger på 1000 kvadratmeter i Lillestrøm. Disse skal stå klare i 2022.

Viktige behov
Pandemien vil kreve mye av studentene og SiO også i 2021.

- Vi har nå en viktig jobb foran oss for å disponere mottatte statlige midler for å skape studentjobber, forebygge ensomhet og skape trivsel og aktiviteter blant alle studentene. Med fortsatt digital undervisning og sosial nedstengning, er SiO viktigere enn noen gang. Vi skal fortsette å lytte til studentens ønsker og behov, og gjør alt vi kan for å støtte opp med gode velferdstilbud, avslutter Johannessen.

Semesteravgiften
SiO har hatt en semesteravgift på 600 kroner både i vår- og høstsemesteret 2020. Semesteravgiften brukes til finansiering av SiOs helsetjenester, Velferdstinget, karrieretjenester, foreningstjenester og servicetilbud knyttet til semesterstart og kundebetjening. Semesteravgiften utgjorde i 2020 totalt 85,3 millioner og ble disponert som vist i figuren nedenfor (NOK millioner). 

Emner

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge