Gå videre til innhold

Pressemelding -

SiO setter av 20 millioner til koronatiltak for studentene

SiOs hovedstyre har besluttet å avsette 19,8 millioner til ekstraordinære velferdstiltak for Oslostudentene. Pengene skal blant annet gå til krisehjelp for studentforeninger, styrket psykisk helsetilbud og digitale aktiviteter for økt trivsel.


SiOs hovedstyre vedtok tiltakspakken 2. april, på bakgrunn av pandemisituasjonen som også berører studentenes økonomi og læringsmiljø sterkt. 

-Mange studenter har brått mistet den sosiale arenaen sin og nevner ensomhet som en viktig utfordring. De er også bekymret over økonomien og studieprogresjonen sin. Vi ønsker å iverksette ekstra tiltak som kan hjelpe studentene i den perioden vi nå befinner oss i, sier Jonas Virtanen, student og hovedstyreleder i SiO.

Vil være der for studentene under krisen
SiO har lagt vekt på at tiltakene skal treffe brede grupper av studenter og at tiltakene skal være økonomisk forsvarlig slik at SiO kan tilby gode velferdstjenester til studentene også på lang sikt. Det er også lagt vekt på å etablere kriseløsninger for særlig sårbare studenter.

- Vi ønsker å jobbe med tiltak som kan forhindre sosial isolasjon og være en mulig samtalepartner for studenter som opplever behov for dette, sier Virtanen.

Ta vare på studentfrivilligheten
Tiltakspakken inneholder 3 millioner som skal gå til studentfrivilligheten.

- Vi ønsker å sette av ressurser til disposisjon for studentfrivilligheten og -foreninger. Velferdstinget beslutter hvordan midlene skal fordeles, og SiO vil bidra som rådgivere i fordelingsarbeidet. 

Forebygging av sosial isolasjon og samtaletilbud
SiO Helse opplever nå at mange studenter har skrudd forventningene av og lar være å ta kontakt med dem. Alt handler om korona og det blir en terskel for å ta kontakt om egne problemer. 

- Vi setter derfor av 1 million til informasjon og synliggjøring av helse- og rådgivningstilbudet som et strakstiltak. Det gis også en ramme på 3 millioner til midlertidig kapasitetsøkning innen psykologer, rådgivere, psykomotoriske fysioterapeuter og helsesykepleiere, forteller Virtanen.

Digitale aktiviteter for økt trivsel
Det settes av 6 millioner til digitale aktiviteter for studentene. De siste ukenes hendelser krever en rask endring i SiOs tjenestetilbud.

-For å sikre at SiO er der for studentene i en situasjon der fysisk samling ikke er mulig, er det behov for å utvikle nye og videreutvikle eksisterende digitale tjenester. Noen eksempler er treningstilbud, sosiale aktiviteter og digitale semesterstarttiltak, utdyper Virtanen.

Utsatte grupper
Velferdstinget i Oslo og Akershus har bedt om at SiO skal gi utsatte grupper som har mistet inntektsmuligheter, mulighet for redusert leiekostnad frem til man mener det er kommet alternativer som ivaretar disse gruppene økonomisk.

- SiO har allerede iverksatt ordninger med betalingsutsettelse for de som sliter med å betale husleien. Vi vil se nærmere på om det er behov for å utvide ordningen for de som har særlige behov, sier Virtanen.

Utsatt prisjustering av husleien
SiO har også satt av 6,8 millioner til å dekke kostnaden ved å utsette den årlige indeksjusteringen av husleie i studentboligene. Indeksjusteringen gjøres årlig for å dekke kostnads- og prisøkning.

Her er tiltakspakken
SiOs hovedstyre har satt av en ramme på 19, 8 millioner til ekstraordinære tiltak. Arbeidet med å konkretisere og tidfeste tiltakene starter umiddelbart, med mål om snarlig iverksettelse.

Tiltak Beløp
Støtte studentforeninger 3,0 millioner NOK
Utsatt indeksjustering husleie 6,8 millioner NOK
Forebygging av sosial Isolasjon (psyk/rådgivning) 4,0 millioner NOK
Digitale aktiviteter for økt trivsel 6,0 millioner NOK
Sum 19,8 millioner NOKEmner

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 900 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge