Gå videre til innhold
Ferske tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2023 viser et bekymringsfullt omfang av ruslidelser blant norske studenter. Samtidig ønsker en økende andel av studentene flere alkoholfrie tilbud.
Ferske tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2023 viser et bekymringsfullt omfang av ruslidelser blant norske studenter. Samtidig ønsker en økende andel av studentene flere alkoholfrie tilbud.

Pressemelding -

Bekymringsfulle funn om ruslidelser blant norske studenter

Ferske tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2023 viser et bekymringsfullt omfang av ruslidelser blant norske studenter, særlig blant de mannlige studentene. Hver tiende mannlige student har eller har hatt alkohollidelser i løpet av det siste året.

Funnene - som nå er klare - viser at 10,7 prosent av de mannlige og 8 prosent av de kvinnelige studentene har eller har hatt en alkoholbrukslidelse det siste året.

– I år er første gang vi har gjort en omfattende kartlegging av stoff- og alkoholbrukslidelser blant studenter. Det handler ikke bare om selve rusbruken, men også andre utfordringer som rusrelaterte helseproblemer, misbruk, avhengighet og skadelige rusmønstre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

12,3 prosent av studentene har hatt en rusbrukslidelse det siste året. Alkohollidelser er mest utbredt blant studentene (8,8 prosent), samtidig som 4,4 prosent oppfyller kriteriene for stofflidelser.

– Omfanget av rusbrukslidelser og rusbruk berører studentlivet og blir viktig å drøfte med studentene, samskipnadene, studiestedene og myndighetene. Selv om stoffbrukslidelser er langt mindre utbredt blant studenter, skal vi likevel følge utviklingen tett også her, fastslår Lønning.

Lønning presenterer funnene om rusbruk, rusbrukslidelser og holdninger til rus under et arrangement i Arendalsuka 17. august kl 14.

Etterlyser grep
Samtidig viser SHOT-hovedrapporten fra i fjor at en økende andel av studentene etterlyser flere alkoholfrie tilbud. I fjor svarte seks av ti studenter at de ønsker flere alkoholfrie tilbud og arrangementer.

– Semesterstart og fadderuker er fremdeles nært knyttet til festing og alkoholbruk for mange. Men vi ser i økende grad at studentene ønsker et annet fokus, sier Lønning.

SHoT-lederen mener at studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene gjør mye, men bør vurdere enda flere forebyggende tiltak.

– Det gjøres mye bra arbeid i dag. Vi ser likevel at det er behov for mer samarbeid og erfaringsutveksling. Min klare oppfordring til studiestedene, studentsamskipnadene og myndighetene, er å ta enda flere grep i denne situasjonen, sier Lønning.

Kontaktinformasjon for kommentar: Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden SiO, tlf 92 61 81 41, e-post nina.langeland@sio.no

-----------------------------------------------------------------------------------

Fakta

Noen å snakke med om rus

Studenter og foreldre som har bekymringer knyttet til rusbruk eller rusproblemer hos studenter, kan ta kontakt med helsetjenesten til sin studentsamskipnad eller rusinfo.no.

Fakta om ruslidelser

Rusbrukslidelser er et samlebegrep for lidelser som oppstår som et resultat av problematisk og skadelig rusbruk, og avhengighet til rusmidler. Det inkluderer bruk av alkohol, legemidler eller narkotiske stoffer. Lidelsen kan variere i alvorlighetsgrad og omfatte ulike symptomer og konsekvenser.

Typiske kjennetegn på en rusbrukslidelse er

  • Problemer med å begrense inntaket av rusmidler
  • Økt toleranse slik at man må innta større mengder av et rusmiddel for å oppleve den ønskede beruselsesfølelsen
  • Fysisk avhengighet som gir abstinenssymptomer slik som skjelvinger, svette, angst, søvnproblemer og kramper.
  • Fortsatt bruk av rusmidler til tross for problemer med helse, studier, jobb og forholdet til sine nærmeste
  • Manglende kontroll over rusbruken.

Fakta om SHOT- tilleggsundersøkelsen

Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter, gjennom anerkjente diagnostiske verktøy utviklet av WHO. Undersøkelsen er besvart av rundt 10 000 studenter (svarprosent på 63,7).

SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse og gir et viktig kunnskapsgrunnlag om studentenes helse- og trivselsituasjon. Den har blitt gjennomført i 2010, 2014, 2018 og 2022, med tilleggsundersøkelser i 2021 og 2023.

SHoT har en styringsgruppe bestående av Studentsamskipnaden SiO (SiO), Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Årets tilleggsundersøkelse ble gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). SHoT har mottatt støtte fra Helsedirektoratet de siste fem årene. Kunnskapsdepartementet har finansiert tilleggsundersøkelsen som funnene blir hentet fra.

Mer informasjon finner du på nettsiden til SHoT.

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til over 75 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 941 medarbeidere (556 årsverk) og en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge