Gå videre til innhold
IIlustrasjon: Mer enn 10 000 studenter har svart på den nye tilleggsundersøkelsen til SHoT om psykiske lidelser. Foto: Svein Finneide.
IIlustrasjon: Mer enn 10 000 studenter har svart på den nye tilleggsundersøkelsen til SHoT om psykiske lidelser. Foto: Svein Finneide.

Pressemelding -

En av tre studenter kan ha en psykisk lidelse

33,9 % av norske studenter som har svart på en ny tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kan ha en nåværende psykisk lidelse. I undersøkelsen finner vi at de psykiske lidelsene som er mest utbredt blant studenter er depresjons- og angstlidelser.

- Dette er første gang vi undersøker forekomsten av psykiske lidelser blant norske studenter. Tallene viser at omtrent en av tre studenter oppfyller de formelle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse ifølge det diagnostiske kartleggingsverktøyet vi har benyttet, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT.

Mer enn 10 000 studenter har besvart undersøkelsen, som er gjennomført ved at studentene har svart digitalt på et standardisert og validert kartleggingsverktøy (CIDI) utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO). CIDI er ett av de mest brukte diagnostiske intervjuene innen psykiatrisk forskning og har blitt testet på populasjoner over hele verden. Det som er nytt, er at intervjuet denne gangen er gjennomført i en nyutviklet, selv-administrert, elektronisk versjon.

Rapporten legges frem under en panelsamtale på OsloMet i dag kl 10 (Lansering av SHoTs tilleggsundersøkelse 2023 - FilMet (oslomet.no)), og er også presentert i en ny forskningsartikkel i det internasjonale fagtidsskriftet The Lancet Regional Health - Europe.


Høyere over tid
Tilleggsundersøkelsen viser at tallene er enda høyere over tid. Halvparten av studentene (51,1 %) kan ha eller ha hatt en form for psykisk lidelse i løpet av det siste året. Av de kvinnelige studentene som har svart på undersøkelsen oppfyller 57,3 % diagnosekriteriene for en psykisk lidelse siste år, mot 42,5 % av de mannlige studentene.

- Det overrasket oss hvor høye tallene er. Selv om tallet er høyere blant kvinner er det høyt også blant menn. Studenter som opplever alvorlige psykiske lidelser står overfor en rekke hindringer som kan påvirke deres akademiske prestasjoner, livskvalitet og langsiktige trivsel, sier Lønning.

Tre av ti studenter som har svart på undersøkelsen oppfyller kriteriene for diagnosen «alvorlig depressiv episode» i løpet av det siste året. Kjernesymptomene for depressive lidelser er nedsatt stemningsleie og energi, kombinert med tap av interesse for, eller glede av ting man tidligere likte. Omtrent like mange (32,8 %) oppfyller kriteriene for en angstlidelse det siste året. Av disse igjen, scorer 19,3 % på generalisert angst, 10,9 % på sosial angst og 10,9 % på panikklidelse.

Samlet innsats
Rapporten belyser komplekse utfordringer, og vil kunne bidra til et felles kunnskapsgrunnlag for aktørene i utdanningssektoren.

- Vi håper at kunnskapsunderlaget kan bidra til arbeidet for et inkluderende og støttende miljø for studenter, der deres mentale helse blir prioritert på lik linje med deres akademiske suksess, sier Lønning, leder av SHoTs styringsgruppe.

Kontakt for kommentarer og ytterligere informasjon:

Kari-Jussie Lønning, leder for styringsgruppen SHoT, e-post kari.jussie.lonning@modum-bad.no tlf 402 24 981.

---------------------------------------------------------------------

Fakta om SHOT- tilleggsundersøkelsen
Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har undersøkt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter, gjennom anerkjente diagnostiske verktøy utviklet av Verdens Helseorganisasjon. SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse og gir et viktig kunnskapsgrunnlag om studentenes helse- og trivselsituasjon. Den har blitt gjennomført i 2010, 2014, 2018 og 2022, med tilleggsundersøkelser i 2021 og 2023.

Deltakelse
Deltakerne i denne tilleggsundersøkelsen ble hentet fra SHOT 2022, hvor alle norske heltidsstudenter, både i Norge og i utlandet, ble invitert til å delta. Deltakerne i SHOT 2022, ble også spurt om de samtykket til å bli kontaktet for en tilleggsundersøkelse om psykiske lidelser. 26 311 studenter svarte bekreftende på dette. For å få en kjønnsfordeling som bedre reflekterte den opprinnelige studiepopulasjonen, ble en relativt høyere andel av de mannlige studentene invitert til tilleggsundersøkelsen. Som følge av dette ble 16 418 studenter, som var offisielt registrert pr. januar 2023, invitert. Totalt 10 460 studenter gjennomførte tilleggsundersøkelsen, noe som ga en svar% på 63,7 %.

Representativitet
De sosiodemografiske karakteristikkene blant studentene som fullførte CIDI var generelt sammenfallende med SHOT 2022-undersøkelsen, med unntak av kjønn (kvinner utgjorde 70,6 % vs. 66.4 % av utvalget i CIDI og SHOT 2022). Det var ingen signifikante forskjeller mellom studenter som deltok versus studenter som ikke deltok (men som ble invitert), på noen av de sosiodemografiske bakgrunnsvariablene.

Nivået av psykiske plager, målt i 2022-undersøkelsen, var tilnærmet likt blant studenter som gjennomførte tilleggsundersøkelsen CIDI (gjennomsnittsskåre på 1.88) sammenlignet med studenter som ble invitert, men ikke deltok (gjennomsnittsskåre på 1.89). Imidlertid var gjennomsnittlig HSCL-25 skåre litt høyere blant dem som deltok i CIDI, sammenlignet med hele SHOT 2022-utvalget (gjennomsnittsskåre på 1.86). Det var ingen signifikant forskjell i HSCL-25 skåre (målt i tilleggsundersøkelsen CIDI) mellom studenter som gjennomførte alle CIDI-modulene og studenter med manglende data i en eller flere av modulene.

Om SHoT
SHoT har en styringsgruppe bestående av Studentsamskipnaden SiO (SiO), Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit). Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Årets tilleggsundersøkelse ble gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). SHoT har mottatt støtte fra Helsedirektoratet de siste fem årene. Kunnskapsdepartementet har finansiert tilleggsundersøkelsen som funnene blir hentet fra.

Mer informasjon finner du på nettsiden til SHoT.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til over 75 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 941 medarbeidere (556 årsverk) og en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning

Leder for styringsgruppen for SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 402 24 981
Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge